Privacy Statement

1.    Algemeen

Hieronder leest u het officiële Privacy Statement van Robby BV. Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met ingang van 25 mei 2018, ook conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Robby BV hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. We leggen uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijk persoon verzamelen, verwerken, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2.     Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Robby BV. Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van:

 • (potentiële) medewerkers van Robby BV
 • (potentiële) klanten van Robby BV en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden
 • (potentiële) leveranciers van Robby BV en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden
 • (potentiële) onderaannemers van Robby BV en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden
 • bezoekers van de website van Robby BV
 • aangelanden
 • schadelijders, hun vertegenwoordigers, technische en juridische raadgevers

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’) met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Robby BV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

3.     Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

Robby BV gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen gegevens worden ook gebruikt voor de interne administratie van Robby BV.

Robby BV verzamelt gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Indien u interesse toont in ons product en/of onze dienstverlening en uw gegevens vrijwillig aan ons bezorgd.
 • Indien u reeds gebruik maakt van ons product en/of onze dienstverlening en uw gegevens vrijwillig aan ons bezorgd, ter opvolging van deze samenwerking en/of contractuele verbondenheid.
 • Wanneer we de markt onderzoeken om potentiële/toekomstige klanten, leveranciers, medewerkers, etc. trachten te bereiken. We trachten onze doelgroepen voldoende specifiek te definiëren zodat we geen overbodige gegevens dienen te registreren. In kader van deze verwerking gebruiken we enkel de persoonlijke gegevens van potentiële/toekomstige medewerkers. In kader van de andere doelgroepen gaat dit enkel over de naam en voornaam en eventuele professionele contactgegevens van de firma waartoe u behoort.
 • Het verbeteren van de diensten en producten van Robby BV.
 • Het afhandelen van klachten en complimenten.
 • Aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitiedoeleinden.
 • We trachten een samenwerking, een contractuele verbondenheid, een gebruikservaring, schriftelijke communicatie, etc. steeds te personaliseren. Hierdoor maken we ook gebruik van de door u vrijwillig bezorgde gegevens en/of de door prospectie verkregen gegevens.
 • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 • In kader van uitzonderlijke voorvallen waar de algemene gezondheid van de bevolking primeert, kan Robby BV tijdelijk beperkte informatie over de gezondheid van haar medewerkers, onderaannemers, en anderen die de werkplek van Robby BV betreden, registreren. Dit enkel in en voor de periode waarin de algemene gezondheid van de bevolking primeert.

4.     Welke gegevens worden verwerkt?

Robby BV kan, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens, inclusief postcode: privé en/of professioneel
 • Functietitel
 • Contactgegevens: e-mail, telefoon, gsm, linkedin profiel, etc. (privé en/of professioneel)
 • Alle nodige gegevens in kader van een sollicitatieprocedure, dit kunnen ook financiële gegevens omvatten.
 • Alle nodige gegevens in kader van een contractuele verbondenheid, dit kunnen ook financiële gegevens omvatten.
 • In kader van een arbeids- en of dienstverleningsovereenkomst, van eender welke soort, worden ook bijkomende gegevens geregistreerd in kader van loopbaantrajecten, functioneringsgesprekken, gezondheidsbeoordelingen, absenteïsmebeleid, etc. Maar ook in kader van het versterken van het teamgevoel bvb felicitaties bij verjaardagen, anciënniteitvieringen, huwelijken, geboortes, etc.
 • In kader van de beveiliging van onze bedrijfsterreinen en een tijdsregistratiesysteem kunnen beperkte biometrische gegevens geregistreerd worden. Vb. tijdsregistratie via een tool van gezichtsherkenning. Vb. toegang tot de werkplek via een tool van vingerafdrukherkenning. Deze tools bevatten enkel een fotokopie van de biometrische gegevens, dewelke niet kunnen gedupliceerd of gedeeld worden met andere systemen. Deze gegevens worden verwijdert zodra deze niet meer vereist zijn.
 • De datum, het tijdstip en een verslag van contactmomenten.
 • Op onze eigen website hanteren we ook enkele cookies (zie verder)
 • In kader van schoolbezoeken, bedrijfsbezoeken, stages, studentenovereenkomsten, etc. kunnen er ook gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar bewaard worden, dit steeds en enkel in kader van het vrijwillige meegeven van gegevens (schoolbezoeken, bedrijfsbezoeken) en een contractuele verbondenheid (stages, studentenjobs). Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouders.

5.     Met wie delen wij uw gegevens?

Robby BV kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de acquisitiedoeleinden voor de organisatie, en met de onderaannemers die in opdracht van Robby BV contact met u opnemen voor het correct uitvoeren van haar activiteiten. We delen informatie met gelieerde bedrijven waar Robby BV een belang in heeft en met zuster- en/of dochterondernemingen voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

Robby BV kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken aan derden wegens een op Robby BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

Robby BV heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw gegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Belgische wetgeving.

6.     Hoelang bewaren we uw persoons- en bedrijfsgegevens?

Robby BV bewaart uw gegevens zolang als wij dat nodig achten om u in staat te stellen de website te gebruiken, diensten aan u te verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen, etc. En anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Op alle gegevens die wij bewaren zijn dit Privacy Statement en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing.

 

7.     Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming en beveiliging van uw gegevens zeer ernstig. Intern nemen wij bij Robby BV de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze websites. Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls in dienst die externe toegang van buitenaf beveiligen, wordt een strikt paswoord-beleid toegepast. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

8.     Welke rechten heeft u?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten. Wij lijsten deze hierna voor u op.

Recht op inzage

Als betrokkene kan u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verwerken.

Recht op verbetering

U kunt ons steeds vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren en/of te vervolledigen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. Wij wijzen er wel op dat de geldende privacywetgeving in een aantal beperkingen voorziet, zodat dit recht van overdraagbaarheid niet toepasselijk is op alle gegevens.

Recht op bezwaar

Indien u zich niet kan vinden in de manier waarom Robby BV bepaalde persoonsgegevens verwerkt, bv. in het kader van direct marketing, profilering, kunt u zich hiertegen verzetten.

Recht op gegevensverwijdering

U hebt niet alleen het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten veranderen, u heeft ook het recht deze te laten verwijderen.

9.     Gebruik van Cookies

Op de website van Robby BV maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Deze cookies bevatten informatie zoals bv. taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de website van het v.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dit steeds doen via uw browserinstellingen.

10.  Tot wie kan u zich richten bij problemen of klachten?

Indien u vragen, klachten of opmerkingen hebt over onze Privacy Statement of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met:

 

Telefoon op +32(0)9 380 21 09

E-mail naar ethics@het-veer.be

Brief naar Robby BV, afdeling Privacy, Vlasmarkt 12, 9000 Gent

Ieder verzoek tot inzage, correctie, schrapping, etc. van gegevens dient een duidelijke opgave te bevatten van wat u concreet wenst in te zien, corrigeren, schrappen, etc. Uw verzoek dient ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant en achterkant van uw identiteitskaart te bevatten. Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal Robby BV zo snel als mogelijk, binnen de termijn van 1 maand, u berichten over uw verzoek.

11.  Wijziging van onze privacyverklaring

Wij bij Robby BV kunnen ons Privacy Statement te allen tijde aanpassen. We raden u dan ook aan om ons Privacy Statement regelmatig na te kijken. De meest recente versie is steeds terug te vinden op onze website.

Deze versie van het Privacy Statement werd op 22 januari 2021 het laatst gewijzigd.

REALISATIES

Metalen trap met glas
bekijk dit project

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste nieuws en mooiste realisaties!

COOKIE POLICY × Terug naar boven